Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.

Zarząd spółki IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) nr DSP-WNA.456.54.2018 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), na mocy której z dniem 5 marca 2019 r. Spółka nie będzie podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., Spółka wystąpiła w dniu 28 lutego 2019 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. najpóźniej z dniem 5 marca 2019 r.

Ponadto, w dniu 28 lutego 2019 r. Spółka wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji i zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych oraz ustanie uczestnictwa Spółki w typie Emitent z dniem 5 marca 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.