Regulamin świadczenia i korzystania z usługi DEMO IdoSell i IdoBooking

Regulamin świadczenia i korzystania z usługi DEMO IdoSell i IdoBooking

Warunki udzielenia licencji i zobowiązanie jednostronne do nieujawniania informacji poufnych przekazanych przez:

Firmę IAI S.A. z siedzibą przy al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000891870 (zwaną dalej Operatorem) klientowi zamawiającemu (zwanemu dalej Zamawiającym) materiały demonstracyjne dotyczące usługi IdoSell lub IdoBooking (zwane dalej Demem), prowadzonej na zasadach komercyjnych przez Operatora.

§1. Warunki licencji

 1. Operator udziela Zamawiającemu bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieprzekazywalnej, zezwalającej na odtwarzanie, czytanie i używanie Dema.
 2. Zamawiającemu nie wolno w żaden sposób powielać, ani wykorzystywać w sposób nieuprawniony sposób Dema, ani żadnego z jego fragmentów, plików, obrazów.
 3. Demo przekazywane jest do testów nieodpłatnie, na określony czas i pozostaje własnością Operatora, który może zakończyć okres testowania Dema w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§2. Informacje poufne

 1. Przez informacje poufne uznaje się wszystkie informacje przekazane przez Operatora w Demie, a w szczególności informacje o autorskich rozwiązaniach technicznych, rozwiązaniach graficznych usługi IAI, informacjach handlowych pokazanych na przykładzie rzeczywistego sklepu internetowego oraz informacje teleadresowe klientów tego sklepu.
 2. Ponadto za informacje poufne uznaje się informacje niebędące tajemnicą Operatora, jeżeli ich ujawnienie będzie mogło narazić na szkodę lub zagrozić reputacji Operatora lub jakiegokolwiek z klientów Operatora, szczególnie korzystających z usługi IdoSell.

§3. Ujawnienie informacji poufnych

 1. Przez ujawnianie informacji poufnych należy rozumieć takie zachowanie Zamawiającego, w wyniku którego jakakolwiek informacja poufna przekazana przez Operatora w Demie doszła do wiadomości osoby nieuprawnionej. Takie działanie jest zakazane na mocy niniejszego zobowiązania.
 2. Wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej lub dla własnych korzyści informacji stanowiących tajemnicę Operatora jest zabronione.
 3. Zamawiający potwierdza, że jest świadomy, że ujawnienie informacji poufnych jest czynem nieuczciwej konkurencji i zna konsekwencje takiego czynu.

§4. Udzielenie praw do informacji poufnych

 1. Przez przekazanie informacji poufnych, Operator nie udziela Zamawiającemu jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do rozwiązań zastosowanych w usłudze IdoSell i innych przedstawionych w Demie.
 2. Prawa do informacji poufnych przysługują i będą przysługiwać tylko Operatorowi i nie przekazuje on (w sposób wyraźny lub domniemany) Zamawiającemu żadnych innych praw niż opisane w niniejszym Zobowiązaniu.

§5. Dopuszczone ujawnianie informacji poufnych

 1. Zamawiający może ujawniać Poufne Informacje pracownikom i konsultantom Zamawiającego, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Zamawiający gwarantuje, że informacje poufne zachowane zostaną w tajemnicy również przez pracowników i konsultantów na zasadach określonych w niniejszym zobowiązaniu.
 2. Zamawiający może ujawniać informacje poufne tylko, gdy będzie do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wtedy Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Operatora najwcześniej jak to jest możliwe.

§6. Zasady bezpieczeństwa danych i innych informacji dotyczących Zamawiającego

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że z Dema korzystają również inne osoby. Aby nie ograniczać testowanych funkcjonalności i swobody korzystania z Dema, Zamawiający, jak i inne osoby mają dostęp i możliwość modyfikacji danych innych osób, jak również operacji wykonywanych przez nie w Demie. Zamawiający zobowiązuje się do niemodyfikowania i niewykorzystywania danych i innych informacji dotyczących innych osób i ich działalności w Demie, w jakikolwiek, szczególnie szkodliwy sposób.
 2. Operator zaleca niewykorzystywanie i nieumieszczanie w systemie danych wrażliwych przez Zamawiającego. Umieszczanie i wykorzystywanie wszelkich danych w Demie przez Zamawiającego, jak również dokonywanie wszelkich operacji, odbywa się na jego własne ryzyko i nie będzie on zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Operatora, w przypadku ich wykorzystania przez inne osoby, mające dostęp do Dema. Operator zaleca również usuwanie przez Zamawiającego wszelkich wrażliwych danych i innych informacji, jeśli zostaną one zamieszczone lub wykorzystane w Demie przez Zamawiającego, bezpośrednio po zakończeniu testowania określonych funkcjonalności.
 3. Z podawanych podczas rejestracji danych, Operator umieszcza w miejscu dostępnym dla innych osób korzystających z Dema adres e-mail zgłoszony przez Zamawiającego przy rejestracji na stronie firmowej Operatora, a także imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji. Zamawiający nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Operatora, w przypadku wykorzystania tych danych przez inne osoby, mające dostęp do Dema.

§7. Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się, że:

 1. Podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji poufnych przekazanych mu w Demie przez Operatora, co najmniej takie, jakie podejmuje w celu zabezpieczenia swoich własnych poufnych informacji.
 2. Dochowa należytej staranności w celu zachowania poufności informacji poufnych przekazanych w Demie przez Operatora.
 3. Nie będzie prezentował, kopiował, archiwizował, wykonywał zrzutów ekranowych, sprzedawał lub przekazywał w innej formie przyznanego dostępu do Dema osobom niepowołanym.
 4. Zawiadomi Operatora niezwłocznie po stwierdzeniu jakiegokolwiek niedozwolonego korzystania lub ujawnienia poufnych informacji przez zamawiającego lub jego pracowników, lub konsultantów.
 5. W przypadku niedozwolonego wykorzystania lub ujawnienia informacji poufnych będzie w dobrej wierze współpracował z Operatorem, pomagając mu w zapobieganiu dalszemu naruszaniu niniejszego zobowiązania i w usuwaniu skutków takiego naruszenia.
 6. Zwróci w ciągu 7 dni Operatorowi na jego wyraźne pisemne żądanie wszystkie nośniki poufnych informacji w tym oryginały, kopie, reprodukcje i streszczenia poufnych informacji, w tym oczywiście Dema.

§8. Restrykcje

 1. W przypadku złamania postanowień niniejszego Zobowiązania, Zamawiający pokryje wszelkie koszty, na które został narażony Operator. Przez wszelkie koszty rozumie się w szczególności utracone korzyści Operatora w wyniku ujawnienia lub wykorzystania dla własnych korzyści Zamawiającego, autorskich rozwiązań zastosowanych w usłudze IdoSell lub innych informacji przekazanych w Demie.
 2. Wykorzystywanie Dema do prowadzenia sprzedaży jest zabronione. Podobnie zabronione jest wprowadzanie w błąd osób trzecich przy wykorzystaniu Dema w celu uzyskania korzyści bądź działania na niekorzyść osób trzecich, w tym innych użytkowników Dema. Wszelkie takie działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem, a wyłączną odpowiedzialność za ich skutki ponosi Zamawiający.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Zobowiązanie i jego interpretacja podlega prawu polskiemu.
 2. Spory wynikające z niniejszego Zobowiązania będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Zobowiązania zostanie w całości lub części uznane za niezgodne z prawem, nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, inne jego postanowienia pozostaną w pełni ważne i skuteczne.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Zobowiązania wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Zobowiązania nie może być uważane za uchylone przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Zamawiającego, bądź ich przedstawicieli lub pracowników.
 6. Zobowiązanie ma charakter jednostronny dlatego zostaje zawarte w momencie złożenia zamówienia na Demo na czas nieokreślony i nie podlega wypowiedzeniu.
 7. Zamawiający został poinformowany o prawie wglądu, modyfikacji oraz usunięcia (modyfikacji do postaci nieidentyfikowalnej) podanych przy rejestracji danych. Jednocześnie zezwala Operatorowi na ich przetwarzanie.