Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

IAI odnosi pierwszy sądowy sukces w sprawie przeciwko Google Poland

Do pełnomocnika IAI S.A. w sprawie przeciwko Google Poland sp. z o.o. wpłynęło dzisiaj postanowienie sądowe udzielające IAI zabezpieczenia roszczenia o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych przez Google oraz usunięcia skutków naruszenia. Dla przypomnienia sprawa miała miejsce w styczniu br. Google na skutek swojego błędnego działania zablokowało w wielu przeglądarkach wyświetlanie strony www.iai-shop.com oraz ponad 1000 sklepów internetowych IAI (patrz informacja "Błędny komunikat o stronie, która wyłudza dane"). Zgodnie z informacjami z 17 stycznia IAI podjęło kroki prawne zmierzające do ukarania Google oraz zadośćuczynienia IAI S.A. i naszym klientom skutków naszym zadaniem bezprawnego działania. Dla osób słyszących o sprawie po raz pierwszy, przypominamy, że nie chodzi o blokadę stron w wyszukiwarce, ale zupełnie inny mechanizm o nazwie Google Websafe Browsing.

Jednym z kroków prawnych podjętych przez pełnomocników IAI było skierowanie sprawy do sądu powszechnego. Dzisiejsze postanowienie sądu nakazujące usunięcia skutków awarii i trwałego usunięcia wszelkich wpisów mogących powodować tego typu działanie jest ważnym krokiem zmierzających do finału sprawy pomyślnego dla IAI. W postanowieniu Sąd Okręgowy napisał m.in.:

W ocenie Sądu Okręgowego, mimo braku wyraźnego odniesienia się do kwestii interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, powód interes taki posiada, a uprawdopodobnił go opisując skutki, jakie wywołało lub może wywołać zablokowanie jego stron internetowych oraz stron internetowych sklepów jego klientów. Do skutków tych zalicza się nie tylko utrata dobrego imienia, ale również powstanie realnych strat finansowych wynikających z niemożności prowadzenia działalności gospodarczej. Interes prawny powoda jest tym bardziej uzasadniony, że jak wynika z przedłożonych dokumentów oraz twierdzeń powoda, pozwany jedynie częściowo zareagował na powstały problem.

Interes prawny powoda w udzieleniu zabezpieczenia wraża się zatem w tym, by miał on możliwość swobodnego i nieskrępowanego prowadzenia działalności jak również nie był wiązany z informacjami o wyłudzaniu danych osobowych - przynajmniej do czasu wiarygodnego ustalenia, że nie jest sprawcą takich wyłudzeń.

Postanowienie sądu jest dla nas bardzo cenne z uwagi na toczące się przeciwko Google sprawom. Wykazuje ono bowiem, że argumenty podawane przez IAI podczas wyjaśniania sprawy, Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał za poprawne i przekonujące. Otwiera to drogę do dalszych spraw sądowych, które IAI planuje Google Poland wytoczyć.

Dlaczego ta informacja jest istotna dla klientów?

Postanowienie sądu zabezpiecza IAI S.A. i jej klientów przed podobnymi błędami Google, poprzez nakazanie rekonfiguracji mechanizmu usług Google aby podobna sytuacja nie miała miejsca, bez wykazania, że IAI lub klienci wyłudzają dane. Postanowienie sądu ułatwia również w sposób znaczący możliwość wytoczenia przez każdy sklep z osobna, odrębnego pozwu sądowego przeciwko Google Poland.

Dlaczego ta informacja jest istotna dla inwestorów?

Z uwagi na poniesione przez IAI i jej klientów straty, IAI S.A. będzie starała się uzyskać odszkodowanie za poniesione straty. Uwzględniając rozmiar strat, może to oznaczać, że w przypadku wygranej IAI uzyska bardzo wysoką kwotę odszkodowania.

Pełne postanowienie Sądu

Z uwagi na dotychczasowe straty na wizerunku, Zarząd IAI S.A. zdecydował się na pełną jawność prowadzonej sprawy i publikację w całości postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie datowane na 2012-07-16
plik Postanowienie zabezpieczające sądu przeciwko Google z 2012-07-30.pdf