Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 13 listopada 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:30, w kancelarii notarialnej pani Dobrosławy Kuniewicz, przy al. 3 Maja 8/1 70-214 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach procedury przymusowego wykupu.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji.

plik Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.
plik Projekty uchwał na NZWA IAI S.A. 13 listopada 2018 r.
plik Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NZWA 13 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"