Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w kancelarii notarialnej pani Dobrosławy Kuniewicz, przy al. 3 Maja 8/1 70-214 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie WZ,
 2. Wybór Przewodniczącego WZ,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad WZ,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2016 r.
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu
 13. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji:

plik Ogłoszenie i zwołanie WZA IAI S.A. na 27 czerwca 2017 roku
plik Treść projektów uchwał na WZA IAI S.A. 27 czerwca 2017 roku
plik Formularze i pełnomocnictwa do głosowania na WZA IAI 27 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"