Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu.

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. akcjonariusze Spółki: Paweł Fornalski, Sebastian Muliński, Spółka oraz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działając w ramach zawartego w dniu 14 października 2018 r. porozumienia akcjonariuszy („Porozumienie”), zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) („Ustawa”) ogłosili żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia („Akcjonariusze Mniejszościowi”).

Podmiotem nabywającym wszystkie akcje objęte Przymusowym Wykupem będzie wyłącznie Spółka.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych („Wykupywane Akcje”), tj. 671.732 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprawniające łącznie ich posiadaczy do wykonywania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 8,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wykupywane Akcje są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod nr ISIN PLIA0000014. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzień wykupu został ustalony na dzień 26 listopada 2018 r., a cena wykupu jednej Wykupywanej Akcji wynosi 36,78 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) i spełnia warunki określone w art. 79 ust. 1-3 w zw. z art. 82 ust. 2 Ustawy.
W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych IAI S.A.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie w drodze przymusowego wykupu” sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1948), stanowiącej załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

plik Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki IAI S.A. w drodze przymusowego wykupu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne