Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku uchwałą nr nr 2/2013/ZWZ postanowiło kwotę 350 000 złotych (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z zysku netto za 2012 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 4 grosze (cztery grosze) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje serii A, B i C w liczbie 8 156 235.

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012, został wyznaczony na 2 lipca 2013 roku.

Dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 14 lipca 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"