Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku uchwałą nr nr 2/2014/ZWZ postanowiło kwotę 407 811,75 złotych (czterysta siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) z zysku netto za 2013 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 5 groszy (pięć groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje serii A, B i C w liczbie 8 156 235.

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014, został wyznaczony na 1 lipca 2014 roku.

Dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 15 lipca 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"