Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2015 roku uchwałą nr nr 4/2015/ZWZ postanowiło kwotę 810 697,53 złotych (osiemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) z zysku netto za 2014 roku oraz kwotę 4 925,97 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) z niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013 przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 10 groszy (dziesięć groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje serii A, B i C w liczbie 8 156 235.

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014, został wyznaczony na 1 lipca 2015 roku.

Dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 14 lipca 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"