Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 roku uchwałą nr nr 4/2016/ZWZ postanowiło kwotę 489 374,10 złotych (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i dziesięć grosze) z zysku netto za 2015 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 6 groszy (sześć groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje serii A, B i C w liczbie 8 156 235.

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015, został wyznaczony na 1 lipca 2016 roku.

Dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 14 lipca 2016 roku.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"