Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 roku uchwałą nr nr 4/2017/ZWZ postanowiło kwotę 978 748,20 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) z zysku netto za 2016 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 12 groszy (dwanaście groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje serii A, B i C w liczbie 8 156 235.

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, został wyznaczony na 6 lipca 2017 roku.

Dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 13 lipca 2017 roku.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu, CEO IAI S.A.

Sebastian Muliński
Wiceprezes Zarządu, COO IAI S.A.