Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 roku uchwałą nr nr 4/2018/ZWZ postanowiło kwotę 1 957 496,40 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) z zysku netto za 2017 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 24 groszy (dwadzieścia cztery groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje serii A, B i C w liczbie 8 156 235.

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017, został wyznaczony na 10 lipca 2018 roku.

Dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 17 lipca 2018 roku.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"