Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Powołanie nowego Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały dotyczące powołania:

  1. Pana Łukasza Wierdaka do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Dyrektora Finansowego;
  2. Pana Krzysztofa Konopińskiego do Rady Nadzorczej Spółki;
  3. Pana Piotra Popławskiego do Rady Nadzorczej Spółki;
  4. Pana Dominika Keila do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały w sprawie powołania powyższych osób wchodzą w życie z chwilą zbycia przez akcjonariuszy Spółki Pawła Fornalskiego oraz Sebastiana Mulińskiego akcji imiennych serii A w taki sposób, że łącznie będą posiadali mniej niż 60% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 60% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Łukasz Wierdak
Pan Łukasz Wierdak pełni funkcję Partnera Inwestycyjnego w Grupie MCI, gdzie jest odpowiedzialny za prowadzenie projektów inwestycyjnych dla funduszu buyoutowego MCI.EuroVentures 1.0., a także jest zarządzającym funduszem typu early stage Helix Ventures Partners. Doświadczenie zawodowe zdobywał w branżach Private Equity oraz Bankowości Inwestycyjnej w Warszawie i Londynie, pracując dla uznanych instytucji, takich jak Citigroup, Penta Investments oraz CAG. W trakcie pracy zawodowej był zaangażowany w ponad 20 projektów inwestycyjnych, zarówno po stronie buy-side jak i sell-side (w roli właściciela lub doradcy), z których kilkanaście zakończyło się finalizacją transakcji. W ciągu 13-letniej kariery zawodowej zasiadał w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek portfelowych funduszy Private Equity. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz programu CEMS Master’s in Management w HEC Paris.

Pan Krzysztof Konopiński
Pan Krzysztof Konopiński pełni funkcję Partnera w w Grupie MCI, a także jest zarządzającym funduszem typu mezzanine debt MCI.CreditVentures 2.0. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego. Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.

Pan Piotr Popławski
Pan Piotr Popławski pełni funkcję Starszego Analityka Inwestycyjnego w Grupie MCI oraz Członka Rad Nadzorczych spółek Dotpay Sp. z o.o. oraz eCard S.A. Przed dołączeniem do Grupy MCI zdobywał doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych funduszach Private Equity oraz Venture Capital takich jak Innova Capital, SOSV, IdeaLab VC, gdzie realizował liczne projekty inwestycyjne. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość Zarządzanie oraz programu CEMS Master’s in International Management w Indian Institute of Management Calcutta. Stypendysta programu edukacyjnego Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi.

Pan Dominik Keil
Pan Dominik Keil pełni funkcję Analityka Inwestycyjnego w Grupie MCI. Przed dołączeniem do Grupy MCI zdobywał doświadczenie w obszarze Private Equity oraz Bankowości Inwestycyjnej w Deutsche Telekom Capital Partners, londyńskim biurze Deutsche Bank, Innova Capital oraz Grant Thorton. Absolwent Copenhagen Business School na kierunku Finance and Investments oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzenie. Studiował także na Nova School of Business and Economics w Lizbonie oraz Lappeenranta University of Technology w Helsinkach. Stypendysta programu edukacyjnego Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza Spółką:

Pan Łukasz Wierdak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Dotpay Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej eCard S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Mobiltek S.A., Członek Rady Nadzorczej Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft., Członek Board of Directors Market Invoice Ltd.
Partner Inwestycyjny Private Equity Managers S.A., Członek Zarządu Eurokoncept Sp. z o.o., Członek Zarządu Serwis Prawa PL sp. z o.o.

Pan Krzysztof Konopiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Netrisk.hu Elso Online Biztositasi Alkusz Kft, Przewodniczący Rady Nadzorczej Frisco S.A., Członek Rady Nadzorczej Telematics Technologies Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Dotpay Sp. z o.o. oraz eCard S.A.
Członek Zarządu Private Equity Managers S.A., PEM Asset Management Sp. z o.o., MCI Capital TFI S.A., Energy Mobility Partners Sp. z o.o., MCI Asset Management Sp. z o.o.

Pan Piotr Popławski
Starszy Analityk Inwestycyjny w MCI Capital TFI S.A., Starszy Analityk w PEM Asset Management Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Dotpay Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej eCard S.A., Członek Rady Nadzorczej Eurokoncept Sp. z o.o.

Pan Dominik Keil
Analityk Inwestycyjny w MCI Capital TFI S.A., Analityk w PEM Asset Management Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Optizen Labs S.A.
Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim