Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom IAI S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).

Zarząd IAI S.A. („Spółka”) informuje, że stosownie do komunikatu z 7. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego na stronie internetowej KNF w tym samym dniu oraz dostępnego na dzień niniejszego raportu bieżącego na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl), Spółka powzięła wiadomość, że w dniu 12 lutego 2019 r. KNF podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 5 marca 2019 r.

Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o ustanie uczestnictwa Spółki w KDPW oraz wycofanie z depozytu wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).