Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Przystąpienie Spółki do umowy sprzedaży akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 14 października 2018 r., IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2018 r. została zawarta pomiędzy Spółką, Pawłem Fornalskim, Sebastianem Mulińskim oraz MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (działającym na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0), z siedzibą w Warszawie (Plac Europejski numer 1, 00-844 Warszawa), (REGON: 020731024), wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem rejestru RFI 347 („MCI”) umowa przystąpienia do umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki z dnia 14 października 2018 r. (odpowiednio „Umowa Przystąpienia” oraz „Umowa Zobowiązująca”), na mocy której Spółka przystąpiła do Umowy Zobowiązującej w zakresie w jakim w/w strony zobowiązane są do przeprowadzenia przymusowego wykup wszystkich pozostałych akcji Spółki posiadanych przez strony trzecie, w zgodzie z art. 82 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przymusowy wykup planowany jest w związku z faktem, że Spółka, Paweł Fornalski, Sebastian Muliński oraz MCI dysponują ponad 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zakończeniu przymusowego wykupu strony Umowy Przystąpienia podejmą niezbędne czynności celem zniesienia dematerializacji akcji Spółki. W wyniku przymusowego wykupu nabyte w ten sposób akcje Spółki zostaną umorzone. Intencją stron Umowy jest zakończenie powyższych czynności do końca 2018 r.

Po przeprowadzeniu analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR