Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Przystąpienie spółki IdoSell sp. z o. o. do umowy sprzedaży akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 14 października 2018 r. oraz 24 października 2018 roku IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 r. została zawarta pomiędzy Spółką, Pawłem Fornalskim, Sebastianem Mulińskim, MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (działającym na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0), z siedzibą w Warszawie (Plac Europejski numer 1, 00-844 Warszawa), (REGON: 020731024), wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem rejestru RFI 347 („MCI”) a IdoSell sp. z o.o. (Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751279, działającej wcześniej pod firmą Ashburton sp. z o.o. („IdoSell”) umowa przystąpienia do umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki z dnia 14 października 2018 r. (odpowiednio „Umowa Przystąpienia” oraz „Umowa Zobowiązująca”), na mocy której IdoSell przystąpił do Umowy Zobowiązującej w zakresie w jakim w/w strony zobowiązane są do przeprowadzenia przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Spółki posiadanych przez strony trzecie, w zgodzie z art. 82 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strony Umowy Przystąpienia podejmą niezbędne czynności celem zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

Po przeprowadzeniu analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR