Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

Zarząd Spółki IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że 12 października 2018 r. powziął wiedzę, iż 12 października 2018 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałą nr 10/2018/ZWZ w sprawie zmiany statutu Spółki w celu unormowania i standaryzowania struktury akcjonariatu Spółki, przez wycofanie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A oraz zdjęcie ograniczeń ich zbywalności podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 29 czerwca 2018 r. w Szczecinie.

Zakres zmian obejmuje:
1. usunięcie ze Statutu §12 i oznaczenie go jako „celowo usunięty”,
2. usunięcie ze Statutu §11 punkt 2 i oznaczenie go jako „celowo usunięty”

W załączeniu Spółka przekazuje pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach.
plik Statut IAI tekst jednolity 29 czerwca 2018 roku

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"