Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, tempo wzrostu przychodów, zysków i bezpieczną sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje, że 26 maja 2014 roku podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 5 gr na każdą akcję.

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy IAI S.A. przeznaczenie zysku roku 2013 oraz niepodzielonego zysku z roku 2012 w kwocie 23 750,60 złotych na:

  1. obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 35 000,00 zł,
  2. kapitał rezerwowy w kwocie 6 546,66 zł,
  3. wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 407 811,75 zł (5 groszy na akcję).

Pełne sprawozdanie finansowe zostanie przekazane w Raporcie Rocznym za 2013 rok, który zostanie opublikowany, zgodnie z harmonogramem, w dniu 28 maja 2014 roku.

Ostateczna decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA IAI Spółki Akcyjnej. Informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami zostaną podane w osobnych komunikatach.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".