Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, szczególnie wzrost zysków oraz stabilną i bezpieczną sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje, że 26 maja 2015 roku podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 10 gr na każdą akcję.

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy IAI S.A. przeznaczenie zysku roku 2014 na:
- obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 89.458,00 zł.,
- kapitał rezerwowy w kwocie 218.073,62 zł
- wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 810.699,33 zł. Ponadto na wypłatę dywidendy przeznacza się niepodzielony wynik finansowy z roku 2013 w kwocie 4.925,97 zł. Łączna kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie 815.625,30 zł (0,10 gr x 8.156.235 akcji).

Pełne sprawozdanie finansowe zostanie przekazane w Raporcie Rocznym za 2014 rok, który zostanie opublikowany, zgodnie z harmonogramem, w dniu 28 maja 2015 roku.

Ostateczna decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA IAI Spółki Akcyjnej. Informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami zostaną podane w osobnych komunikatach.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu, CEO IAI S.A.

Sebastian Muliński
Wiceprezes Zarządu, COO IAI S.A.