Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015

Zważywszy, że sprawozdanie finansowe w Rachunku zysków i strat wykazuje za rok obrotowy 2015 zysk bilansowy netto w kwocie 813.932,21 złotych, zaś wynik podatkowy wykazuje zysk w wysokości 1.184.019,47 złotych. Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku roku 2015 na:

  1. obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 65.115,00 zł.,
  2. kapitał rezerwowy w kwocie 259.443,11 zł.,
  3. wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 489.374,10 zł, czyli 6 groszy na akcje.

Pełne sprawozdanie finansowe zostało przekazane w Raporcie Rocznym za 2015 rok, opublikowanym 27 maja 2015 roku.

Ostateczna decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA IAI Spółki Akcyjnej. Informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami zostaną podane w osobnych komunikatach.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".