Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016

Zważywszy, że sprawozdanie finansowe w Rachunku zysków i strat wykazuje za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie 1 823 021,29 złote, Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku roku 2016 na:

1. obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 145 841,70 zł.,
2. kapitał rezerwowy w kwocie 698 431,39 zł
3. wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 978.748,20 zł, czyli 12 groszy na każdą akcje.

Pełne sprawozdanie finansowe zostało przekazane w Raporcie Rocznym za 2016 rok, opublikowanym 26 maja 2017 roku.

Ostateczna decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA IAI Spółki Akcyjnej. Informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami zostaną podane w osobnych komunikatach.