Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017

Zważywszy, że sprawozdanie finansowe w Rachunku zysków i strat wykazuje za rok obrotowy 2017 zysk bilansowy netto w kwocie 4 592 418,39 złote, Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku roku 2017 na:

1. obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 367 393,50 zł.,

2. kapitał rezerwowy w kwocie 2 267 528,49 zł,

3. wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 1 957 496,40 zł, czyli 24 gr na akcję.

Pełne sprawozdanie finansowe zostało przekazane w Raporcie Rocznym za 2017 rok, opublikowanym 25 maja 2018 roku.

Ostateczna decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA IAI Spółki Akcyjnej. Informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami zostaną podane w osobnych komunikatach.