Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Transakcja sprzedaży akcji Spółki

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 października 2018 r. otrzymała od

  1. Pawła Fornalskiego – Prezesa Zarządu Spółki,
  2. Sebastiana Mulińskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki,

zawiadomienia („Zawiadomienia”), z których wynika, że dnia 14 października 2018 r. została zawarta umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji Spółki („Umowa”) pomiędzy Pawłem Fornalskim, Sebastianem Mulińskim oraz MCI. PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (działającym na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0), z siedzibą w Warszawie (Plac Europejski numer 1, 00-844 Warszawa), (REGON: 020731024), wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem rejestru RFI 347 („MCI”). W wyniku Umowy oraz dokumentów jej towarzyszących, MCI nabył:

  1. od Pawła Fornalskiego 118 095 akcji imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę, za cenę 36,78 zł za jedną akcję,
  2. od Sebastiana Mulińskiego 45 031 akcji imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę, za cenę 36,78 zł za jedną akcję.

Z Zawiadomień wynika również, że Paweł Fornalski, Sebastian Muliński oraz MCI dysponują ponad 90% ogólnej liczby głosów w Spółce i planują przeprowadzić przymusowy wykup wszystkich pozostałych akcji Spółki, w zgodzie z art. 82 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Po zakończeniu przymusowego wykupu, strony Umowy podejmą niezbędne czynności celem zniesienia dematerializacji akcji Spółki. W wyniku przymusowego wykupu, nabyte w ten sposób akcje Spółki zostaną umorzone.

Paweł Fornalski i Sebastian Muliński informują ponadto, że strony Umowy zobowiązały się również do zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży akcji Spółki, na podstawie której MCI nabędzie dodatkowo:

  1. od Pawła Fornalskiego 2 645 298 akcji imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę, za cenę 36,78 zł za jedną akcję,
  2. od Sebastiana Mulińskiego 1 008 673 akcji imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę, za cenę 36,78 zł za jedną akcję.

Intencją stron Umowy jest zakończenie powyższych czynności do końca 2018 r.

W wyniku powyższych czynności, MCI stanie się akcjonariuszem większościowym Spółki, dysponującym 51% akcji Spółki, uprawniających do 51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR