Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 23.06.2015 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2015 roku.

W porównaniu do ogłoszonego 27 maja 2015 roku WZA zdecydowało się zmienić treść części uchwał, przedstawionych w projektach uchwał razem z zwołaniem WZA. Przede wszystkim w treści uchwały nr 2/2015/ZWZ zrezygnowano z powołania komisji skrutacyjnej, ponieważ na WZA było obecnych tylko dwóch akcjonariuszy.

Zmieniono również sposób głosowania nad absolutorium dla członków zarządu. Aby nie zachodził konflikt interesów akcjonariusze obecni na WZA nie głosowali nad uchwałami przyznającymi im absolutorium. W związku z czym nie odbyło się głosowanie nad jedna uchwałą o absolutorium dla Zarządu IAI S.A. a WZA przyjęło dwie uchwały udzielające absolutorium każdemu członkowi Zarządu.

W ujęciu do projektów uchwał ogłoszonych 27 maja 2015 roku redakcyjne zmiany, które nie wpływają na ideę oraz cel uchwał, zostały wprowadzone w uchwałach: 4/2015/ZWZ (w sprawie podziału zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013) oraz 9/2015/ZWZ (w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pełna treść uchwał:
plik Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 23.06.2015 r.