Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2018 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 roku.

W porównaniu do ogłoszonego 1 czerwca 2018 roku WZA zdecydowało się zmienić treść części uchwał, przedstawionych w projektach uchwał razem z zwołaniem WZA.

Przede wszystkim na wniosek Zarządu zdjęto z porządku obrad uchwały dotyczące programu motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych. Były to odpowiednio punkty:
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii B z prawem do objęcia akcji Serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii B.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia akcji Serii F oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii C.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki
Zarząd uznał, że do czasu zakończenia poprzedniego programu opcyjnego i rozliczenia go było błędem i zdecydowano się dlatego w/w uchwały usunąć z porządku ZWZA.

W treści uchwały nr 2/2017/ZWZ zrezygnowano z powołania komisji skrutacyjnej, ponieważ na WZA było obecnych tylko dwóch akcjonariuszy.

Zmieniono również sposób głosowania nad absolutorium dla członków zarządu. Aby nie zachodził konflikt interesów akcjonariusze obecni na WZA nie głosowali nad uchwałami przyznającymi im absolutorium. W związku z czym nie odbyło się głosowanie nad jedna uchwałą o absolutorium dla Zarządu IAI S.A. a WZA przyjęło dwie uchwały udzielające absolutorium każdemu członkowi Zarządu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pełna treść uchwał podjętych na WZA:
plik Pełna treść uchwał z WZA IAI S.A 29 czerwca 2018

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Sebastian Muliński