Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Treść uchwał podjętych przez NWZ IAI S.A. w dniu 20 grudnia 2018 r.

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. w dniu 20 grudnia 2018 roku (w załączeniu).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, żaden z projektów uchwał poddanych pod głosowanie nie został niepodjęty, nie odnotowano również zgłoszenia sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do którejkolwiek z uchwał.

plik Treść uchwał podjętych na NWZA IAI S.A. 20 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).