Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, postanowiło umorzyć 671.733 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje własne Spółki nabyte w celu umorzenia, w tym:

  • 671.732 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcje zwykłe Spółki, na okaziciela, zdematerializowane, nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu przymusowego wykupu akcji, w tym 19.120 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B oraz 652.612 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) akcji serii C,
  • 1 (słownie: jeden) akcję imienną Spółki serii A o numerze 4.893.750.

„Akcje”

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Z uwagi na fakt, że Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

W związku z umorzeniem Akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 67.173,30 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), z kwoty 815.623,50 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt groszy), do kwoty 748.450,20 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).

Liczba głosów odpowiadająca umorzonym Akcjom wynosi 671.733. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wynosi 7.484.502.

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzenia procedury konwokacyjnej.

Umorzenie Akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego są częścią procesu transakcyjnego obejmującego zmiany własnościowe akcji Spółki, o którym Spółka informowała w poprzednich raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie