Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Wniosek akcjonariusza o zwołanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Zarząd spółki IAI S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 r. otrzymał od: (i) Pawła Fornalskiego, (ii) Sebastiana Mulińskiego oraz (iii) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (łącznie: „Żądający”) wniosek złożony w trybie: (i) art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz (ii) 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IAI spółka akcyjna oraz umieszczenia w porządku obrad następujących punktów („Wniosek”):

  1. podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  2. podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.

Pełna treść Wniosku wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

plik Wniosek akcjonariusza o zwołanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia okr