Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Wykluczenie z obrotu giełdowego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji Spółki.

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, podjął Uchwałę nr 137/2019 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego z dniem 5 marca 2019 r. akcji IAI S.A. oznaczonych kodem "PLIAI0000014".

W związku z wykluczeniem z obrotu giełdowego, z dniem 5 marca 2019 r. Spółka przestaje podlegać obowiązkom informacyjnym.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.