Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zapytanie ofertowe na Plan Rozwoju Eksportu w ramach 6.1 PO IG

Dotacje na innowacje - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
IAI Spółka Akcyjna
ul. Madalińsiego 8
70-101 Szczecin

Poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie przygotowania Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Plan Rozwoju Eksportu powinien odpowiadać wymaganiom Programu oraz w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej Zamawiającego pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 5. opis bieżącej sytuacji Zamawiającego w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 7. opis celów i strategii eksportowej;
 8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez Zamawiającego;
 10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

 1. doświadczenie w przygotowywaniu Planów Rozwoju Eksportu na potrzeby ubiegania się o środki w działaniu 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub przy innych wnioskach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poparte udokumentowanymi sukcesami;
 2. wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami z różnych branż, w tym również z kontrahentami zagranicznymi;
 3. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki o kierunku ekonomicznym) – dotyczy osób fizycznych;
 4. znajomość języka angielskiego;
 5. wymagany stopień naukowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, numer NIP
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Wynagrodzenie netto za całość prac opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. I
 4. Termin ważności oferty
 5. Podpis Oferenta

IV. KRYTERIA OCENY

Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:
Kolejno: Lp. Nazwa Kryterium oceny, Maksymalna ilość punktów

 1. Doświadczenie w zakresie przygotowywania PRE (poparte udokumentowanymi sukcesami) - 10 pkt. za doświadczenie - brak doświadczenia - 0 pkt.
 2. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z zagranicznymi kontrahentami - 10 pkt. za doświadczenie - 0 pkt. za brak doświadczenia
 3. Wykształcenie wyższe - 10 pkt. za wykształcenie wyższe - 0 pkt. brak wykształcenia wyższego
 4. Znajomość języka angielskiego - 10 pkt. za znajomość języka angielskiego - 10 pkt. za brak znajomości języka angielskiego
 5. Stopień naukowy - 10 pkt. za stopień naukowy - 0 pkt. za brak stopnia naukowego
 6. Cena (netto) - 10 pkt. za cenę do 12 500 zł - 0 pkt. za cenę powyżej 12 500 zł

Oferent może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycena powinna być przesłana pocztą, kurierem lub dostarczona osobiście na adres IAI S.A. ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin. lub adres e-mailowy: smulinski@iai-sa.com do dnia 19 lipca 2013 r. godz. 14.00

Wyceny dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:
smulinski@iai-sa.com

Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Pełna treść poniżej

plik Pełna treść zapytania ofertowego Program Rozwoju Eksportu 6.1