Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zapytanie ofertowe na tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki wraz z korektą oraz tłumaczeniem przysięgłym strony internetowej oraz materiałów reklamowych w ramach 6.1 PO IG

Dotacje na innowacje - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zmiany w zapytaniu ofertowym - termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 16 kwietnia 2014 roku do godziny 14:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
IAI Spółka Akcyjna
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Poszukuje Wykonawcy świadczącego usługi tłumaczenia pisemnego, korekty tłumaczeń oraz tłumaczeń przysięgłych z języka polskiego na niemiecki w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu IAI S.A.” Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac Wykonawcy:

 1. zwykłe tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki oraz korekta tego tłumaczenia i opracowanych już tłumaczeń materiałów umieszczonych na stronach internetowych Zleceniodawcy, materiałów reklamowych, panelu administracyjnego usług IdoSell Shop i IdoSell Booking. Teksty znajdują się na stronie www.IAI-Shop.com (po polsku) oraz www.Idosell.com/en/shop (część materiałów przetłumaczona na niemiecki, powinna podlegać korekcie);
 2. tłumaczenie przysięgłe i korekta opracowanych już tłumaczeń umów, dokumentów rejestrowych oraz regulaminów dotyczących usługi IdoSell Shop i IdoSell Booking;
 3. tłumaczenie oraz korekta będzie się odbywać bezpośrednio w panelu administracyjnym strony internetowej Zleceniodawcy (system CMS), do którego wykonawca uzyska dostęp po podpisaniu umowy. Regulaminy, dokumenty rejestrowe oraz umowy do tłumaczenia przysięgłego zostaną dostarczone pocztą elektroniczną w formacie pozwalającym na edycję lub innym ogólnie przyjętym dla tego typu dokumentów;
 4. ostateczna liczba stron zostanie określona po przygotowaniu całości materiałów (strona internetowa jest stale rozwijana) na tej podstawie zostanie wyceniony całościowy koszt. Jako jednostkę rozliczeniową przyjmuje się jedną stronę tekstu do tłumaczenia (strona tłumaczeniowa to 1.800 znaków ze spacjami);
 5. teksty do tłumaczenia będą udostępniane sukcesywnie, zleceniodawca oczekuje codziennej systematycznej pracy nad tłumaczeniami i publikowaniem ich przyrostowo na stronie internetowej. Przetłumaczone i skorygowane dokumenty takie jak Regulaminy i Umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego pocztą elektroniczną w formacie pozwalającym na edycję dokumentu.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. tłumaczenie przysięgłe umów oraz regulaminów – do 29 kwietnia 2014 roku (pierwotny termin 25 kwietnia 2014 roku został zmieniony);
 2. tłumaczenie i korekta pozostałych materiałów – do 16 maja 2014 roku (pierwotny termin 12 maja 2014 roku został zmieniony), przy czym Zamawiający oczekuje przekazywanie efektów w partiach, nie rzadziej niż raz na tydzień.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Stanowisko Tłumacza - osoba musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać tytuł magistra filologii niemieckiej, lingwistyki lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia języka niemieckiego;
 2. dysponować min. 3 letnim doświadczeniem (od ukończenia studiów) w tłumaczeniu pisemnym z języka niemieckiego;
 3. wykonać w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania tej oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 tłumaczeń tekstów marketingowych z zakresu e-commerce oraz e-handlu. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 5 stron.

Stanowisko Korektora - osoba musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać tytuł magistra filologii niemieckiej, lingwistyki lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia języka niemieckiego;
 2. dysponować min. 5 letnim doświadczeniem (od ukończenia studiów) w tłumaczeniu pisemnym z języka niemieckiego lub w korektach tłumaczeń z języka niemieckiego;
 3. wykonać w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania tej oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 korekt tekstów tekstów marketingowych z zakresu e-commerce oraz e-handlu. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 5 stron. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 5 stron.

Tłumacza przysięgłego – osoba musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać niezbędne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, uprawnienia do opracowywania tłumaczeń przysięgłych.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 3 wymaga przedłożenia następujących dokumentów zarówno dla tłumacza jak i korektora tłumaczenia:

 1. wykazu wykonanych tłumaczeń i korekt pisemnych w ciągu ostatnich 5 lat;
 2. CV tłumaczy i CV korektorów tłumaczenia, którym dysponuje Wykonawca;
 3. Oświadczenie złożone w formularzu oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione;
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty:

 1. ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (skan) lub pocztą tradycyjną;
 2. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii;
 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości;
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Elementy oferty:

 1. wypełniony Formularz Oferty.;
 2. pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
 3. dokumenty wymienione w punkcie IV niniejszego Zapytania Ofertowego (tj. CV oraz oświadczenie).

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
kolejno: Kryterium, Waga

 1. Cena ofertowa - 40%;
 2. Doświadczenie w tłumaczeniach i korekcie [D] - 30%;
 3. Jakość [J] - 30%.

Zasady oceny kryterium "cena" (C):
Premiowana będzie cena niższa za jedną stronę tłumaczenia, tłumaczenia przysięgłego oraz korekty tłumaczenia. Przyjmuje się, że strona tłumaczeniowa to 1.800 znaków ze spacjami. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 40 pkt, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 40 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty).

Zasady oceny kryterium "doświadczenie” [D]:
Preferowani będą Wykonawcy o większym doświadczeniu. Wykonawcy, których łącznie tłumacz i korektor wskazani do realizacji zamówienia wykonali odpowiednio największą liczbę tłumaczeń oraz korekt wymaganych w pkt 4.1. zapytania otrzyma 30 punktów w tym kryterium. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do łącznej liczby tłumaczeń zrealizowanych przez tłumacza i korektora wskazanego do realizacji zamówienia spełniających wymagania z pkt 4.1. zapytania.

Zasady oceny kryterium "jakość” [J]:
W przypadku kryterium „Jakość” oferta otrzyma ilość punktów na podstawie załączonego do oferty przetłumaczonego „Tekstu próbnego” zawartego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku tego kryterium, oferta która uzyska największą liczbę punktów pomocniczych otrzyma 30 pkt, kolejne oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów stosownie do liczby otrzymanych punktów pomocniczych.
Oceniane będą kryteria:
kolejno: Nazwa, Definicja, Zakres punktacji, Zasady przyznawania punktów

 1. Zgodność tłumaczenia z oryginałem – brak błędów rzeczowych - błędy rzeczowe rozumiane jako błędy zmieniające sens i treść tłumaczenia, wprowadzające niezgodność treści tłumaczonego tekstu z oryginałem. Błędy rzeczowe obejmują jakiekolwiek usterki językowe, np. błędy terminologiczne, stylistyczne (gramatyczne, ortograficzne i składniowe), interpunkcyjne czy też opuszczenia tekstu, jeżeli zmieniają one treść i sens tłumaczenia, powodując rozbieżność z oryginałem - max. 15 pkt. Za każdy błąd rzeczowy, zmieniający treść i sens tłumaczenia odejmowane będą 3 punkty. W przypadku wystąpienia 5 błędów rzeczowych i więcej zmieniających sens tłumaczenia przyznane zostanie 0 punktów.
 2. Poprawność terminologiczna tłumaczenia - poprawność terminologiczna rozumiana jako stosowanie terminologii zgodnej z przedmiotem tłumaczenia, tj. terminologii z zakresu telekomunikacji i poczty - max. 10 pkt. Za każdy błąd terminologiczny odejmowane będą 2 punkty. W przypadku wystąpienia 5 błędów terminologicznych i więcej wykonawca otrzyma 0 punktów.
 3. Poprawność tłumaczenia pod względem stylistycznym (gramatycznym, ortograficznym i składniowym) oraz interpunkcyjnym - poprawność tłumaczenia pod względem stylistycznym (gramatycznym, składniowym, ortograficznym) oraz interpunkcyjnym rozumiana jako usterki językowe niezmieniające sensu i treści tłumaczenia, a co za tym idzie niepowodujące rozbieżności między tłumaczeniem a oryginałem - max. 10 pkt. Za każdy błąd stylistyczny odejmowany będzie 1 punkt, a za błąd interpunkcyjny niezmieniający sensu zdania 0,5 punktu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

VII. TRYB OCENY OFERT

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek - w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także żądać uzupełniania ofert (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności). Może też poprawiać oczywiste omyłki.
 2. Sprawdzanie wiarygodności ofert - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
 3. Rażąco niska cena - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres: IAI S.A. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, aborowicz@iai-sa.com
W nieprzekraczalnym terminie: 16 kwietnia 2014, do godziny 14:00 (pierwotny termin składania ofert 11 kwietnia 2014 roku, do godziny 14:00 został zmieniony).
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:
aborowicz@iai-sa.com

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Pełna treść poniżej

plik Pełna oferta na tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki wraz z korektą