Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zapytanie ofertowe na zakup usług agencji SEO/SEM oraz Wykonawcy usługi w zakresie promocji w Google na rynku irlandzkim w ramach 6.1 PO IG "Paszport do eksportu"

Dotacje na innowacje - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zmiany w zapytaniu ofertowym - termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 8 kwietnia 2015 roku do godziny 16:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
IAI Spółka Akcyjna
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Poszukuje do wynajęcia agencji SEO/SEM oraz Wykonawcy usługi w zakresie promocji w Google ona rynkach docelowych w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu IAI S.A.” Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu IAI S.A.” Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” poszukuje Wykonawcy świadczącego usługi SEO/SEM oraz promocji w Google na rynku irlandzkim.

Zakres prac Wykonawcy:

1. Kompleksowa realizacja kampanii marketingowych w internecie zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy jak i specyfikacją rynku. Comiesięczne raportowanie wyników działań. Przygotowanie wytycznych dla przyszłych działań reklamowych. Marketing efektywnościowy.
2. W ramach projektu zaplanowano wydatek na przeprowadzenie profesjonalnej kampanii SEO/SEM, dla zagwarantowania, że strona http://www.idosell.com/uk/shop:
a) znajdować się będzie wśród najwyższych pozycji w wynikach wyszukiwania dla słów/ fraz kluczowych, w głównych wyszukiwarkach internetowych, które obsługują, w zależności od szacunków, od 75 do 90% wszystkich poszukiwań w Internecie,
b) odnotuje wzrost ruchu na stronie określony takimi parametrami jak liczba wygenerowanych wizyt, współczynnik odbicia, czas trwania i głębokość wizyty, średnia liczba odsłon na wizytę.

Podstawowe frazy jakie proponuje Zleceniodawca to:

ecommerce software
ecommerce solution
open online store
start online store
own online store

Lista fraz może zostać uzupełniona przez Zleceniobiorcę w oparciu o jego doświadczenie i specyfikę rynku docelowego.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający zaplanował Kampanię SEO/SEM w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2015.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać poniższe warunki:

 1. posiadanie wiedzy i możliwości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (ilość podobnych, wykonanych projektów w ciągu ostatnich 5 lat, z wyszczególnieniem tych realizowanych w ramach projektów publicznych)
 2. doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zapytania
 3. posiadanie wiedzy i możliwości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego; (SEM/SEO, PCC; afiliacja, analityka internetowa); zapewnienie kompleksowej realizacji kampanii marketingowych w internecie; znajomość specyfiki rynku irlandzkiego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione;
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty:

 1. ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (skan) lub pocztą tradycyjną;
 2. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii;
 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Elementy oferty.

Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres Oferenta;
 2. informacje o Oferencie – m.in. informacja o firmie, krótka charakterystyka działalności, dotychczasowe doświadczenie oraz kompetencje, inne;
 3. listę dotychczas przeprowadzonych kampanii marketingowych z wyszczególnieniem kampanii SEO/SEM na rynku irlandzkim wraz z analizą efektów (wzrost pozycji, ruchu i konwersji).
 4. datę sporządzenia oferty
 5. opis przedmiotu oferty
 6. cenę usługi netto i brutto
 7. termin ważności oferty
 8. termin realizacji
 9. warunki i termin płatności
 10. dane kontaktowe Oferenta
 11. czytelny podpis

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  • cena ofertowa - waga 60%
  • doświadczenie - waga 40%

VI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek - w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także żądać uzupełniania ofert (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności). Może też poprawiać oczywiste omyłki.
 2. Sprawdzanie wiarygodności ofert - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
 3. Rażąco niska cena - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 4. Ogłoszenie wyników postępowania - Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres: IAI S.A. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, dmaraszkiewicz@iai-sa.com
W nieprzekraczalnym terminie: 8 kwietnia 2015 roku, do godziny 16:00 (pierwotny termin 31 marca 2015 roku do godziny 16:00 został zmieniony).
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:
dmaraszkiewicz@iai-sa.com

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Pełna treść poniżej

Pełna oferta na usługi SEO/SEM oraz promocji w Google na rynku irlandzkim