Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zapytanie ofertowe na zakup usług prawnych i doradczych w zakresie wprowadzenie towarów i usług na rynek irlandzki w ramach 6.1 PO IG "Paszport do eksportu"

Dotacje na innowacje - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zmiany w zapytaniu ofertowym - termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 20 czerwca 2014 roku do godziny 16:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
IAI Spółka Akcyjna
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Poszukuje Wykonawcy świadczącego usługi prawne i doradcze w zakresie wprowadzenia towarów i usług na rynek irlandzki w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu IAI S.A.” Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac Wykonawcy:

 1. analiza prawna regulaminów i umów usług oraz innych dokumentów pod kątem rynku irlandzkiego wraz z propozycją korekty w przypadku, gdy nie spełniają wymagań administracyjno - prawnych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. analiza prawna regulaminów, umów oraz innych dokumentów pod kątem rynku irlandzkiego – do 1 lipca 2014 roku (pierwotny termin 26 czerwca 2014 roku został zmieniony).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać poniższe warunki:

 1. znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednią dokumentacją;
 2. znajomość przepisów prawnych i procedur administracyjnych;
 3. znajomość zapotrzebowania rynku;
 4. doświadczenie udziału w podobnych projektach – udokumentowane w postaci dziesięciu wykonanych projektów w ciągu ostatnich trzech lat.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione;
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty:

 1. ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (skan) lub pocztą tradycyjną;
 2. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii;
 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Elementy oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres Oferenta;
 2. informacje o Oferencie – m.in. informacja o firmie, krótka charakterystyka działalności, dotychczasowe doświadczenie oraz kompetencje, inne;
 3. datę sporządzenia oferty
 4. opis przedmiotu oferty
 5. cenę usługi netto i brutto
 6. termin ważności oferty
 7. termin realizacji
 8. warunki i termin płatności
 9. listę referencji
 10. dane kontaktowe Oferenta
 11. czytelny podpis

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  • cena ofertowa - waga 50%
  • doświadczenie - waga 50%

VI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek - w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także żądać uzupełniania ofert (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności). Może też poprawiać oczywiste omyłki.
 2. Sprawdzanie wiarygodności ofert - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
 3. Rażąco niska cena - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 4. Ogłoszenie wyników postępowania - Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres: IAI S.A. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, aborowicz@iai-sa.com
W nieprzekraczalnym terminie: 20 czerwca 2014, do godziny 16:00 (pierwotny termin 15 czerwca 2014 roku do godziny 15:00 został zmieniony).
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:
aborowicz@iai-sa.com

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Pełna treść poniżej

plik Pełna oferta na zakup usługi wykonania ulotek i wizytówek