Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zapytanie ofertowe na zakup usług usług doradczych w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynku brytyjskim w ramach 6.1 PO IG "Paszport do eksportu"

Dotacje na innowacje - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
IAI Spółka Akcyjna
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Poszukuje Wykonawcy świadczącego usługi doradcze w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynku brytyjskim w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu IAI S.A.” Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac Wykonawcy:

 1. określenie, wyselekcjonowanie, sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów, przygotowanie ofert współpracy oraz negocjacji handlowych – prowadzenie całego procesu sprzedaży eksportowej (kontakt z klientem, przygotowywanie ofert/cenników, negocjowanie warunków współpracy, logistyka, marketing, obsługa posprzedażowa).

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. określenie, wyselekcjonowanie, sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów, przygotowanie ofert współpracy oraz negocjacji handlowych – prowadzenie całego procesu sprzedaży eksportowej (kontakt z klientem, przygotowywanie ofert/cenników, negocjowanie warunków współpracy, logistyka, marketing, obsługa posprzedażowa) – do 30 listopada 2015 roku.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać poniższe warunki:

 1. posiadanie wiedzy i możliwości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego;
 2. doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zapytania;
 3. bycie dostawcą usług o podobnym zakresie;
 4. wskazanie doświadczenia, w tym przede wszystkim znajomości i specyfiki działania usługi oferowanej przez Zleceniodawcę oraz doświadczenie w sprzedaży usług e-commerce.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione;
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty:

 1. ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (skan) lub pocztą tradycyjną;
 2. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii;
 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Elementy oferty.

Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres Oferenta;
 2. informacje o Oferencie – m.in. informacja o firmie, krótka charakterystyka działalności, dotychczasowe doświadczenie oraz kompetencje, inne;
 3. datę sporządzenia oferty
 4. opis przedmiotu oferty
 5. cenę usługi netto i brutto
 6. termin ważności oferty
 7. termin realizacji
 8. warunki i termin płatności
 9. dane kontaktowe Oferenta
 10. czytelny podpis

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  • cena ofertowa - waga 20%
  • doświadczenie - waga 80%

VI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek - w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także żądać uzupełniania ofert (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności). Może też poprawiać oczywiste omyłki.
 2. Sprawdzanie wiarygodności ofert - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
 3. Rażąco niska cena - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 4. Ogłoszenie wyników postępowania - Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres: IAI S.A. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, aborowicz@iai-sa.com
W nieprzekraczalnym terminie: 12 stycznia 2015 roku, do godziny 16:00
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:
aborowicz@iai-sa.com

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Pełna treść poniżej

plik Pełna oferta na zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania partnerów na rynku brytyjskim