Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zapytanie ofertowe na zakup usług w zakresie wykonania stojaków reklamowych ze zwijanym do kasety banerem reklamowym, nazywanych roll-up'ami z nadrukiem w ramach 6.1 PO IG "Paszport do eksportu"

Dotacje na innowacje - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
IAI Spółka Akcyjna
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Poszukuje Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie wykonania stojaków reklamowych ze zwijanym do kasety banerem reklamowym, nazywanych roll-up'ami z nadrukiem w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu IAI S.A.” Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac Wykonawcy:

 1. Wykonanie stojaków reklamowych ze zwijanym do kasety banerem reklamowym, nazywanych roll-up'ami z nadrukiem w ilości 2 sztuk.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wykonanie roll-up'ów wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego – do 23 września 2014 roku.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym w realizacji podobnych projektów.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty:

 1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (skan) lub pocztą tradycyjną;

Elementy oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta;
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Opis przedmiotu oferty
 4. Cenę usługi netto i brutto
 5. Termin ważności oferty
 6. Termin realizacji
 7. Warunki i termin płatności

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  • Cena ofertowa - waga 50%
  • Czas dostarczenia przedmiotu zamówienia - waga 50%

VI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek - w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także żądać uzupełniania ofert (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności). Może też poprawiać oczywiste omyłki.
 2. Sprawdzanie wiarygodności ofert - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
 3. Rażąco niska cena - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 4. Ogłoszenie wyników postępowania - Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres: IAI S.A. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, aborowicz@iai-sa.com
W nieprzekraczalnym terminie: 16 września 2014, do godziny 18:00.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:
aborowicz@iai-sa.com

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Pełna treść poniżej:

plik Zapytanie ofertowe na zakup usług w zakresie wykonania roll-up'ów