Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie o zawarciu umowy pożyczki

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2018 r. Spółka zawarła z MCI.PrivateVentures FIZ działającym na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 („MCI”) umowę pożyczki („Umowa”).

Na podstawie Umowy, MCI udzielił Spółce pożyczki pieniężnej do maksymalnej kwoty 17.000.000 zł. Odsetki od udzielonej pożyczki wynoszą 5% w stosunku rocznym. Spółka zobowiązana jest do zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dniu przypadającym 12 miesięcy po dniu udzielenia pożyczki, przy zastrzeżeniu prawa Spółki do spłaty pożyczki i odsetek we wcześniejszym terminie.

Zawarcie Umowy związane jest z transakcją sprzedaży akcji Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 20/2018.
W dniu 14 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na zawarcie przez Spółkę Umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne