Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zniesienie dematerializacji akcji Spółki przed KDPW.

Zarząd spółki IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu w dniu 11 marca 2019 roku przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd KDPW”) Uchwały nr 126/2019 na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, stosownie do której Zarząd KDPW postanowił, co następuje:

  1. określa się dzień 14 marca 2019 r. jako dzień zniesienia dematerializacji akcji Spółki;
  2. w następstwie zniesienia dematerializacji:
    1. wycofuje się z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcje Spółki;
    2. ustaje uczestnictwo Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie Emitent.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.