Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:30, w kancelarii notarialnej pani Dobrosławy Kuniewicz, przy al. 3 Maja 8/1 70-214 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZ,
2. Wybór Przewodniczącego WZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad WZ,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013,
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

plik Ogłoszenie o WZA 23 czerwca 2015 roku
plik Projekty uchwał na WZA IAI S.A. 23 czerwca 2015 roku
plik Wzory formularzy pełnomocnictwa oraz wykonywania głosu na WZA IAI S.A. 23 czerwca 2015 roku