Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2012

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, tempo wzrostu przychodów i sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje iż w dniu 22 maja 2013 podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 350 000 zł, co stanowi 4 gr na każdą akcję.

Sprawozdanie finansowe w rachunku zysków i strat wykazuje za rok obrotowy 2012 zysk bilansowy netto w kwocie 529 293,35 złotych. Zarząd Spółki rekomenduje w przyjętej uchwale przeznaczenie zysku roku 2012 na: pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 15 305,23 zł oraz obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 43 000,00 zł., kapitał rezerwowy w kwocie 120 988,12 zł i wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 350 000,00 zł. Pełne sprawozdanie finansowe zostanie przekazane w Raporcie Rocznym za 2012 rok, który zostanie opublikowany, zgodnie z harmonogramem, w dniu 28 maja 2013 roku.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA IAI Spółki Akcyjnej. Informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami, zostaną podane w osobnych komunikatach.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".