Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w kancelarii notarialnej pani Bożeny Wójciak, przy ul. Bolesława Krzywoustego 69/10 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie WZ,
 2. Wybór Przewodniczącego WZ,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad WZ,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012,
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012,
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2012 rok,
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
 13. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji:

plik Projekt uchwał na WZA IAI S.A. 26 czerwca 2013
plik Ogłoszenie o WZA IAI S.A. 26 czerwca 2016 r.
plik Formularze głosowania przez pełnomocnika i korespondencyjnie WZA IAI S.A. 26 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"