Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Pierwsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za nami

3 czerwca 2009r. odbyło się pierwsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI S.A.Podczas obrad został przyjęty następujący porządek obrad oraz zostały przegłosowane i przyjęte następujące uchwały:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia oferty nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonym inwestorom w trybie oferty prywatnej.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek akcji NewConnect) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki IAI S.A.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia regulaminu Zarządu Spółki IAI S.A.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej IAI S.A.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci portalu Hip-Hop.pl.
 11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Oznacza to w praktyce, że Hip-Hop.pl i pozostałe portale zostały już wyodrębnione (do odrębnej spółki), co przed wydzieleniem przeszkadzało nam w podwyższeniu kapitału i przekazaniu akcji. Dodatkowo zostały przyjęte 2 uzupełniające dokumenty w postaci regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej, które są wymagane w uzupełnieniu do przyjętego znacznie wcześniej Statutu IAI S.A. Została również wyodrębniona nowa seria akcji C, która będzie do objęcia przez nowych inwestorów. Zostały oficjalnie potwierdzone intencje spółki co do dematerializacji i upublicznienia akcji w ramach rynku NewConnect.

Oznacza to, że do rozpoczęcia oferty prywatnej (ang. private placement), czyli zebrania kapitału podwyższającego kapitał IAI S.A. brakuje nam już tylko ostatniego, najobszerniejszego dokumentu, czyli Dokumentu Informacyjnego, który będzie stanowił formalną ofertę dla inwestorów. Mamy nadzieję, że nastąpi to w najbliższym tygodniu (do 19 czerwca). Niestety dokument ten stanowi formalną podstawę do przyszłej oceny pracy Zarządu. Dlatego musimy dopilnować aby był on przygotowany możliwie starannie.

Jednocześnie przypominamy, że procesem oferty prywatnej zarządza Kancelaria Profesora Dariusza Zarzeckiego, która jest naszym Autoryzowanym Doradcą NewConnect (AD). Oferty zostaną złożone tylko osobom, które wcześniej zgłoszą się do AD. Dlatego prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do AD, którego dane adresowe można znaleźć na stronie www.zarzecki.pl.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami WZA z 3 czerwca 2009r. ostateczny termin zamknięcia oferty prywatnej mija 31 sierpnia 2009r. Nie przypuszczamy aby cały proces zajął tak długo. W związku z powyższym prosimy już wszystkich inwestorów o oficjalne potwierdzenie chęci otrzymania imiennej oferty inwestycyjnej. Nie zgłoszenie się do AD przed zamknięciem oferty prywatnej może oznaczać brak możliwości wzięcia w niej udziału.