Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rejestracja podwyższenia kapitału i akcji serii C

Zarząd IAI S.A. informuje, iż w dniu 2 października 2009 roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 65 623,50 zł poprzez emisję 656 235 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 815 623,50 złotych. W związku z tym kapitał zakładowy obecnie dzieli się na:

  • 6.750.000 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 (słownie: jeden) do 6.750.000 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
  • 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0.000.001 (słownie: jeden) do 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy).
  • 656.235 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do 656.235 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć).

Oznacza to w praktyce zakończenie emisji prywatnej akcji serii C, która rozpoczęła się w czerwcu 2009 roku. Dla wszystkich inwestorów to bardzo dobra wiadomość - sąd zatwierdził fakt, że stali się państwo współwłaścicielami IAI S.A.

Tym samym zakończyliśmy formalności prawne związane z emisją akcji. Obecnie rozpoczynamy prace z Giełdą Papierów Wartościowych oraz następnie Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, która ma na celu dematerializację akcji serii C oraz ich późniejszy debiut na rynku New Connect.

Spółka skupi się obecnie nad pracami nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Najbardziej pracochłonne będzie przygotowanie sprawozdanie finansowego za 2008 rok, które jest wymagane przez GPW. Zarząd szacuje, że prace nad tym powinny zająć od 4 do 6 tygodni.

W między czasie będą toczyły się prace nad skompletowaniem pozostałych dokumentów, przygotowaniem Dokumentu Informacyjnego i wyborem Animatora Rynku.

O wszystkich postępach prac Zarząd będzie informował w ogłoszeniach na stronie internetowej relacji inwestorskich.