Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. - 28 czerwca 2010

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki idosell.pl - na dzień 28 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w kancelarii  notarialnej pani Bożeny Wójciak, przy ul. Bolesława Krzywoustego 69/10 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie WZ, Wybór Przewodniczącego WZ, Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku obrad WZ, Wybór Komisji Skrutacyjnej, Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009, Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009, Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2009 rok, Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku, Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku, Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki:idosell.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
Pobierz plikProjekty uchwal Walnego Zgromadzenia.pdf
Pobierz plikogłoszenie o WZ.pdf
Pobierz plikformularze-pozwalajace-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf