Polityka prywatności serwisów internetowych IdoSell i IAI

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com, dalej: „IAI”.
 2. IAI oferuje systemy IdoSell dedykowany sklepom i hurtowniom internetowym oraz IdoBooking dedykowany obiektom chcącym prowadzić rezerwacje noclegów i wynajem terminowy różnych rzeczy (np. samochodów albo łodzi). Oba systemy dalej zwane są IdoSell. Aby móc zarządzać treścią publikowaną na stronie, usprawniać kontakt i rozumieć potrzeby naszych obecnych oraz potencjalnych klientów odwiedzających nasze strony, dostęp do części informacji wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania. Podczas rejestracji konta Użytkownika lub przy okazji kontaktów biznesowych, kiedy w sposób bezpośredni i świadomy otrzymywaliśmy Twoje dane osobowe (np. przekazanie nam wizytówki, mail z zapytaniem, zgoda ustna), zapisujemy przekazane dane w naszej bazie kontaktów, zwanej dalej CRM. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje właśnie kwestie zbierania informacji podczas kontaktów handlowych i dostępu do strony firmowej.
 3. Akceptacja tej Polityki Prywatności w momencie zakładania konta na stronach Internetowych IAI stanowi umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników zapisywanych w systemie CRM (zwanych dalej Użytkownikami). Z uwagi na to, że IdoSell są produktami strategicznymi do prowadzenia działalności internetowej i decyzja wypracowywana jest latami, IdoSell uznaje że zgoda na przetwarzanie danych udzielona jest na czas nieokreślony.
 4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji i logowania się do usług IdoSell, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 poniżej, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, w celach i w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez IdoSell, o których mowa w rozdziale II.
 5. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idosell.com.

II. Cel zbierania danych

 1. Logując się do serwisów internetowych IdoSell, użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich materiałów w tym np. specyfikacji technicznych, dokumentacji, systemów demo, zrzutów ekranowych i filmów, normalnie niedostępnych dla niezalogowanych użytkowników. Dane o aktywności Użytkownika są zbierane i wykorzystywane do ponownego kontaktu mailowego, przez komunikaty lub telefonicznie. Kontakty te odbywają się przez systemy Marketing Automation (przesyłające porady dotyczące treści którymi Użytkownik się interesował) lub newslettery z uaktualnieniami jakie zaszły w systemie od czasu zalogowania w zakresie produktów którymi Użytkownik się interesował.
 2. Dane osobowe Użytkowników IdoSell przetwarzane są przez IAI w celu ulepszenia swoich usług, zaprezentowania możliwie najlepszej oferty, zawierania transakcji internetowych. Zakres ten obejmuje również:
  1. tworzenie zanonimizowanych i zagregowanych raportów i analiz mających na celu zwiększanie użyteczności świadczonych usług;
  2. analizę w czasie preferencji dotyczących zakresu usług, który interesuje Użytkownika, aby udzielać możliwie najlepszego wsparcia handlowego oraz przy korzystaniu z IdoSell;
  3. przedstawianie Użytkownikom opcjonalnych ofert wykorzystania IdoSell;
  4. promocję i sprzedaż systemów IdoSell i usług dodatkowych, w tym także edukacyjnych jak np. webinary lub szkolenia;
  5. sprawdzanie, czy w przyszłości Użytkownicy nie naruszą własności intelektualnej IdoSell.
 3. IAI dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi Użytkownika i marketingu. Operator nie podejmuje względem Użytkownika na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

III. Sposób zbierania danych

 1. Aby zapewnić sprawne działanie CRM IdoSell, po skorzystaniu z tego systemu przez Użytkownika, IdoSell do lepszej identyfikacji Użytkownika wykorzystuje powszechnie stosowany mechanizm oparty o tzw. „cookies”.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”, w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jednak taka zmiana może spowodować niepoprawne działanie IdoSell w tym nie umożliwiają przeglądania treści dostępnych tylko dla zalogowanych Użytkowników. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. IdoSell może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego i zbierania informacji o nowych preferencjach Użytkownika pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone w serwisie internetowym.
 4. Pliki Cookies oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w internecie i są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika. Użytkownik nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z CRM IdoSell lub wykonywaniem usługi (np. obsługa reklamacji) – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy. W zakresie korzystania przez Użytkownika z systemu komunikatów, dane osobowe zawarte w komunikatach będą przechowywane przez IAI bezterminowo z uwagi na brak możliwości ingerowania przez IAI w treść komunikatów, a także ze względu na konieczność zapewnienia pewnego i bezpiecznego sposobu kontaktu z Użytkownikami. Stanowi to dla IAI realizację prawnie uzasadnionego interesu i jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie komunikatów (art.6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe osób logujących się na stronach IdoSell również będą przechowywane przez IAI bezterminowo z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z ochroną własności intelektualnej IAI. Stanowi to dla IAI realizację prawnie uzasadnionego interesu i jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od IAI dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z serwisów internetowych IdoSell. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z serwisów internetowych IdoSell.
 6. IAI zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. IAI nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w rozdziale II.
 7. Na potrzeby przygotowywanych przez siebie raportów, IAI ma prawo wykorzystania informacji Użytkownika wyłącznie w sposób zagregowany nie pozwalający na identyfikację Użytkownika.
 8. Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce zewnętrznej w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, na co Użytkownik wyraża zgodę. Przekazanie danych Użytkownika w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika wobec Usługodawcy. Więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne wymagane przez RODO, znajduje się w Polityce prywatności i bezpieczeństwa IAI w zakładce „Informacje zgodnie z RODO” pod adresem: /pl/corp/privacy/policy/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa-iai-s-a/ .
 9. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, IAI prosi o kontakt pod adresem e-mailowym sales@idosell.com.