Informacje dla osób aplikujących o pracę zgodnie z RODO

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat praw i obowiązków odnośnie przetwarzania danych osób aplikujących o pracę, które zostały powierzone firmie IAI S.A.

Informacje dla osób aplikujących o pracę w IAI S.A. (na podstawie art. 13 RODO)

 1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez osobę aplikującą o pracę w IAI S.A. (dalej: „Kandydat”) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 22(1) par. 1 KP) oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celach obecnych i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych Kandydata jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idosell.com.
 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez IAI S.A. jest Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113,
60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620.
 5. IAI S.A. będzie przechowywał dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia danego postępowania rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzania jego danych także na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych.
 6. Kandydatowi przysługuje prawo do żądania od IAI S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. IAI S.A. nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez IAI S.A. odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kandydata, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych przez Kandydata jest w części wymogiem ustawowym, a w części wymogiem umownym i co do zasady jest dobrowolne, ale może być konieczne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością przeprowadzenia postępowania z udziałem Kandydata.
 12. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są:
  1. Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113, 60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620
  2. ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa NIP: 113-00-59-989 KRS: 0000034947 w celu utrzymania serwerów
  3. Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków NIP: 676-244-77-54 KRS 0000523346 w celu realizacji e-mail marketingu i marketing automation