Informacje dla Uczestników warsztatów IAI PHP Camp, Webcamp i DesignCamp (na podstawie art. 13 RODO)

Niniejszy dokument zawiera informację na temat praw i obowiązków odnośnie przetwarzania danych Uczestników warsztatów IAI PHP Camp, IAI Webcamp i IAI DesignCamp, które zostały powierzone firmie IAI S.A.

Strona ta będzie uaktualniana wraz z pojawianiem się nowych okoliczności dotyczących przetwarzania danych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestnika podczas dokonywania zgłoszenia udziału w IAI PHP Camp, IAI Webcamp i IAI DesignCamp (dalej: „Warsztaty”) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących zorganizowaniu i przeprowadzeniu Warsztatów, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO IAI dokonuje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w postaci profilowania na potrzeby marketingu. IAI nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Uczestnika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest IAI, tj. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com.
 4. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idosell.com.
 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez IAI są: Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113,
60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620, któremu IAI powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 6. IAI będzie przechowywała dane osobowe Uczestnika do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez IAI na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IAI na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od IAI dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. IAI nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez IAI odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych koniecznych do zgłoszenia udziału w Warsztatach przez Uczestnika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową przyjęcia zgłoszenia.
 13. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są:
  1. Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113, 60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620
  2. ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa NIP: 113-00-59-989 KRS: 0000034947 w celu utrzymania serwerów
  3. Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków NIP: 676-244-77-54 KRS 0000523346 w celu realizacji e-mail marketingu i marketing automation

W celu zapoznania się z używanymi na naszych stronach plikami Cookies prosimy sprawdzić stronę