Informacje dla Klientów IdoSell i Booking, których dane osobowe będą przetwarzane przez IAI S.A. (na podstawie art. 13 RODO)

Niniejszy dokument zawiera informację na temat praw i obowiązków odnośnie przetwarzania danych klientów usług IdoSell i Booking, które zostały powierzone firmie IAI Sp. z o.o.

Strona ta będzie uaktualniana wraz z pojawianiem się nowych okoliczności dotyczących przetwarzania danych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta IdoSell i Booking (dalej: „Klient”) podczas Aktywacji Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO w celach służących świadczeniu przez IAI S.A. (dalej: „Operator”) usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych. Klient powierza jednocześnie IAI sp. z o. o. następujące dane swoich klientów (klientów sklepów lub osób rezerwujących miejsce w miejscu, w którym można rezerwować noclegi) i które są związane z realizacją usługi IdoSell lub IdoBooking: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu w Sklepie, a których podania w procesie zakupowym wymaga Klient
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Operator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania sklepów internetowych i obiektów noclegowych Klienta w zakresie obsługi klienta i marketingu. Operator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator, tj. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com.
 4. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idosell.com.
 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są: Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113,
60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620 oraz Affiliate Partners, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 6. Operator będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.
 7. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Operatorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są:

 1. Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113, 60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620
 2. InPost Express sp. z o. o. ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B 30-552 Kraków NIP 6793108059 w celu realizacji przesyłki
 3. DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 02274 Warszawa NIP: 5260204110 w celu realizacji przesyłki
 4. Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin NIP: 5250007313 w celu realizacji przesyłek
 5. RUCH S.A. Chłodna 52 00-872 Warszawa NIP: 5260250475 w celu realizacji przesyłek
 6. Kancelaria Audytorska EKB mgr Mirosława Parol, NIP: 8511839127 REGON: 812373729, ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin w celu prowadzenia księgowości
 7. Quality Unit, s.r.o. Polus City Center Polus Tower I 6th Floor (Clusterhaus), Vajnorska 100/A, SK-83104 Bratislava Slovakia - operator LiveAgent celem obsługi korespondencji w IAI S.A.
 8. Traffic Trends Sp. z.o.o., ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań, Polska NIP 7773174094 - marketing internetowy oraz wsparcie sklepów zakresie SEO i SEM
 9. Oxylion S.A., ul.Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań - celem realizacji telfonii VoIP usługą Inotel

W celu zapoznania się z używanymi na naszych stronach plikami Cookies prosimy sprawdzić tę stronę