Informacje dla Użytkowników IdoAccounts, których dane osobowe będą przetwarzane przez IAI S.A. (na podstawie art. 13 RODO)

Niniejszy dokument zawiera informację na temat praw i obowiązków odnośnie przetwarzania danych Użytkowników IdoAccounts, które zostały powierzone firmie IAI

Strona ta będzie uaktualniana wraz z pojawianiem się nowych okoliczności dotyczących przetwarzania danych.

  1. Administratorem danych osobowych systemu IdoAccounts jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com, dalej: „IAI”.
  2. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas logowania się do serwisów internetowych obsługiwanych przez IAI, tj. IdoSell i/lub IdoBooking, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu korzystania z usługi IdoAccounts, tj. w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.
  3. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idosell.com.
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Operator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi Użytkownika i marketingu. Operator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  5. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z IdoAccounts lub wykonywaniem usługi (np. obsługa reklamacji) – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy, a następnie zostaną usunięte z systemu.
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od IAI dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z IdoAccounts. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z IdoAccounts.
  10. Kategorie podmiotów, którym przekazywane są dane osobowe (podmioty przetwarzające dane na nasze udokumentowane polecenie): agencje marketingowe, hostingodawcy i centra danych (kolokacja), podmioty świadczące usługi mierzenia ruchu, statystyk i analiz zachowania użytkowników, podmiot świadczący usługę dostępu do systemu CRM jako usługa, podmioty świadczące usługi odbioru i nadawania paczek, dostawcy oprogramowania pakietów biurowych jako usługi, dostawcy usług płatniczych i organizacje kartowe.

W celu zapoznania się z używanymi na naszych stronach plikami Cookies prosimy sprawdzić stronę: https://www.iai-sa.com/pl/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa/polityka-plikow-cookies-na-stronach-iai-sp-z-o-o-i-powiazanych/