Informacje dla Użytkowników IdoAccounts, których dane osobowe będą przetwarzane przez IAI S.A. (na podstawie art. 13 RODO)

Niniejszy dokument zawiera informację na temat praw i obowiązków odnośnie przetwarzania danych Użytkowników IdoAccounts, które zostały powierzone firmie IAI S.A.

Strona ta będzie uaktualniana wraz z pojawianiem się nowych okoliczności dotyczących przetwarzania danych.

 1. Administratorem danych osobowych systemu IdoAccounts jest IAI z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com, dalej: „IAI”.
 2. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez IAI jest Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113,
60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620, której to spółce IAI na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika.
 3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas logowania się do serwisów internetowych obsługiwanych przez IAI, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu korzystania z usługi IdoAccounts, tj. w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.
 4. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idosell.com.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Operator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi Użytkownika i marketingu. Operator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z IdoAccounts lub wykonywaniem usługi (np. obsługa reklamacji) – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od IAI dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z IdoAccounts. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z IdoAccounts.
 11. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są:
  1. Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113, 60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620
  2. ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa NIP: 113-00-59-989 KRS: 0000034947 w celu utrzymania serwerów
  3. Quality Unit, s.r.o. Polus City Center Polus Tower I 6th Floor (Clusterhaus), Vajnorska 100/A, SK-83104 Bratislava Slovakia - operator LiveAgent celem obsługi korespondencji w IAI
  4. Oxylion S.A., ul.Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań - celem realizacji telefonii VoIP usługą Inotel

W celu zapoznania się z używanymi na naszych stronach plikami Cookies prosimy sprawdzić stronę: /pl/corp/privacy/policy/cookies/polityka-plikow-cookies-na-stronach-iai-s-a-i-powiazanych/